Seyyid Kutub’un Zindandan Mektubu

Seyyid Kutub’un (rh.a) Zindandan Kız Kardeşi Eemine’ye Yazdığı Mektup

Tercüme : Mehmet Emin Akın – 1992


(1)

Sevgili kardeşim; bu muhasebe-i nefs sayılabilecek mektubumu sana armağan ediyorum.

Sanırım, ölüm düşüncesi hala zihnini meşgul etmekte. Ölümü her yerde ve her şeyin ardında tasavvur ediyor; onu, hayatı ve bütün canlıları gölgesine alan ezici bir kuvvet olarak görmene rağmen, hayatı zayıf, cılız ve ürkek bir biçimde görüyorsun.

Bense, şu anda ölüm düşüncesini, canlı ve her an filizlenen –iman dolu- bir hayatın gücü karşısında çok cılız ve küçülmüş olarak görüyorum.

Ben; ölümün şu anda hiçbir şey yapabileceğine inanmıyorum. Ölümün yaptığı sadece, ekmek kırıntılarını toplamak gibi, hayat sofrasından düşenleri, öbür âlem için toplamaktır.

İşte, şu anda bu canlı hayat şuuru beni büsbütün kuşatmış durumda. Herşey, sürekli bir gelişmede ve dal budak salmada. Anneler hamile kalmakta ve nihayet doğurmaktalar. İnsanları ve hayvanları, bunda müsavi görürüz. Kuşlar, balıklar, haşerat; yeni bir hayata ve canlıya gebe, yumurtalarını dünyaya emanet edip bırakmaktalar.

Yeryüzü domur domur çiçek açan meyve yüklü bitkilerle dolu. Gökyüzü cömertçe yağmur indirmekte, denizler dalgalanıp çalkalanmakta. Şu anda yeryüzünde herşey gelişmekte, çoğalıp artmakta.

Zaman zaman ölüm, bir arslan gibi ileri atılıp avını güçlü dişleriyle kapıp yoluna devam etmekte, hayat sofrasından dökülenleri toplamakta. Hayat ise, sanki ölümü hiç tanımamışçasına ve ölüme hiç aldırış etmeden yoluna devam etmekte. Hayat; ancak ölüm gelip, onu dişleriyle kıskıvrak yakaladığı zaman bir acı duyar. Fakat bu yara hemen iyileşir. Ölüm acısı, bir anda tarif edilmez bir sevince dönüşür.

İnsan, hayvan, bütün canlılar ve hatta ağaç kurtları, otlar ve ağaçlar yeryüzünde bir canlılık ve hayatiyet vermekte. İşte ölüm, bu canlılık oranında kopardığını koparır ve sonra çekilip kendi dünyasına kapanır.

Gün doğar… Gün batar… Dünya bu med-cezir içinde gider gelir. İşte hayat, bu iki nokta arasında neşvünema bulur; devam eder gider. Eşya, kemmiyet ve keyfiyet planında sürekli değişir durur.

Eğer ölüm bir şey yapmış olsaydı, hayatın devamı mümkün olamazdı. Ölüm; coşkun, canlı ve dinamik hayat karşısında, ne yazık ki çok dar bir mefhum ve cılız bir güç olarak arz-ı endam eder. “Hayy” olan Allah’tan almakta hayat, bu canlılığını ve tazeliğini.

(2)

Kendimiz için yaşadığımız zaman, hayat çok kısa ve sönük kalır. Dinamik hayat, eşyayı idrakimizle başlar, mahdûd ömrün bitmesiyle son bulur.

Ama başkaları; yani bir fikrin var olması için yaşadığımız zaman, bize çok bereketli, köklü ve engin olarak görünür. İşte bu anda, kendi şahsi ömrümüzden daha çok yaşamış oluruz.

Bu durumda, gerçekten hayali olmayan bir ömür kazanmış oluruz. Hayatı bu minval üzere tefekkür etmek, her anımızı, her saatimizi ve günümüzü idrak ederek yaşamak bize güçlü bir şuur verir. İnsan hayatı, yolların sayısınca değildir. Hayat; şuur, ihlâs ve duygunun şiddetinin derecesiyle ölçülür. “Realistlerin” hayal dedikleri gerçekte evham değil, hakikatin bizzat kendisidir. Çünkü “hayat” insanın varlığı, idrak ve şuuru dışında bir şey değildir.

Bir insanı, hayatı bizatihi idrak eden şuurundan mahrum bırakın; onu gerçek anlamda hayattan tecrid etmiş olursunuz. İnsan ne zaman hayatını daha çok kavrar ve bunun şuurunda olursa; var oluşun hikmetini daha üstün bir tarzda anlar ve yaşar. Buradan da anlaşılıyor ki, konu tartışılmaya açılmaktan uzak, net ve açıktır. Başkaları için yaşadığımız vakit, kendi hayatımıza birçok hayatı da katarak yaşamış olmaktayız.

Başkalarıyla ilgili duyarlılığımızı geliştirdiğimiz sürece, hayat için gerekli şuurumuzu zenginleştirmiş, hayatı bizzat öz anlamıyla yaşamış oluruz.

(3)

Şerrin tohumları çürümeye yüz tutarken, hayrın filizleri yeşermekte. Birincinin(şerrin) dalları çok çabuk gökyüzüne uzanır; fakat kökleri derinde değildir. Şer ağacı, hayır ağacını bazen gölgede bırakır; ona, havanın ve güneşin aydınlığının ulaşmasına engel olur. Ancak; hayır ağacı, ağır ağır büyümekte, köklerini derinlere doğru salmakta, bu da onun havaya ve ısıya olan ihtiyacına yetmekte.

Bununla beraber; şer ağacının süslü dış görünümünü aşıp da, gerçek gücünü ve sağlamlığını araştırdığın zaman, hemen ne kadar çürük ve gevşek olduğu anlaşılır. Öte yönden; “hayır ağacı” fırtınalara ve şiddetli belalara karşı direnir. Sessiz ve yavaşça büyümesine devam eder. “Şer ağacı”nın kendisine attığı dikenlere ve pisliklere karşı oralı bile olmaz.

(4)

İnsanların kişiliklerinde gizli, güzel taraflarını yakalamak istediğimizde; ilk bakışta hemen farkına varıp göremediğimiz çok hayırların saklı olduğunu anlarız. Ben şahsen, bunu yaşadığım tecrübelerimle gördüm. İlk bakışta bize, en şirretli ve belalı gibi görünen insanlarda dahi, bu güzel hasletler saklıdır.

Bu insanların yalnızlıklarına biraz şefkat, saflıklarına karşılık biraz gerçek sevgi, dertlerine karşı samimi bir ilgi gösterirseniz; benliklerinin derinliklerinde gizli, kaynayan hayır pınarlarının fışkırdığını görürsünüz. Bu basit ilgi ve sevginiz karşısında, size saygı ve güvenle bağlandıklarını daha iyi anlarsınız. Bu sade sevgi ve temiz kalplilikle kendilerine hediye ettiğiniz manevi ilgi, onların gönüllerindeki hayır pınarlarını coşturacaktır.

İnsanlığın benliğindeki “şer”, bazen düşündüğümüz gibi köklü değildir. Şer denen şey, insanların hayatlarında karşı karşıya kaldıkları olaylardaki davranışlarının dış kaynağıdır. Bu dış kabuk kırılıp atıldığı an, ortaya leziz bir semerenin çıktığı görülecektir. Bu leziz semerenin, çekirdeğin tadını ancak onların acılarını paylaşan, dertlerini dinleyen, çoğu kusur ve aptallıklarını görmeyenler tadabilir.

Başlangıçta biraz yürek genişliliği, birçok meselenin halledilmesine yetecek; hatta çok kimselerin umduklarının da ötesinde gerçekleşecek.

Bunu, bizzat kendim yaşadım. Onun için bunu söylerken boş, kuru, anlamsız kelimelerden oluşan bir ibareyi ya da hayal ve vehim ürünü olan bir kuruntuyu dile getirmiyorum.

(5)

Kişiliğimizde “aşk”, “şefkat” ve “hayır” çekirdekleri yeşermeye başladığında, kendimizi birçok zorlukların üstesinden gelmiş göreceğiz.

Dolayısıyla onlara karşı olan şefkatimiz sonucu, hem kendi benliğimizde bulunan iyilik hazinelerini keşfetmiş olacak, hem de onların iç dünyalarında saklı bulunan birçok güzel meziyeti karşımızda bulacağız. Bunu ancak benliğimizde sevgi çekirdekleri yeşerip filizlenmeye başlayınca idrak edebilir ve görebiliriz.

Tabiidir ki, sonuç olarak onların bize karşı olan hatalı, ahmakâne (olsa bile) davranışlarından ötürü, başımızı sıkıntıya sokmaya gerek duymayacağız.

Bizim iç dünyamızda şefkat çiçekleri açtığında, diğerlerinin kişiliklerinde bulunan eksik yanları ve zayıf tarafları araştırmayız. İşte o zaman benliğimizi, kin tutma ve şüphenin ağır yükünden azad etmiş olabiliriz.

Başkalarına karşı kin duyup husumet beslememiz, daha nefislerimizde hayır tohumlarının yeşermediğinin bir alametidir. Bundan ötürü insanlardan korkarız. Çünkü; “Hakk”a olan güvenimizde, hala noksanlık vardır.

(6)

İnsanları terk edip uzlete çekilerek, kendimizi ruhen onlardan pâk, kalben temiz ve kişiliklerimizi onların kişiliklerinden seçkin ve ahlaklı sayıp üstün olduğumuzu söylediğimiz vakit, kıymete haiz bir şey yapmış sayılmayız. O zaman da, nefislerimize hoş ve kolay olan bir yol tutmuş oluruz.

İnsanın gerçek büyüklüğü, insanlarla iç içe yaşayıp; doygun bir sevgi, şefkat dolu bir ruhla acılarını paylaşıp, hatalarına ve güçsüzlüklerine bakmadan, gerçek bir şevkle benliklerini temizleyip eğitmek ve onları kendi seviyemize, gücümüz miktarınca yükseltmeye çalışmaktadır.

Söz konusu davranış, “Yüce Gayemiz” ve ebedi hayat düsturumuzdan vazgeçip insanlara riyakârca yaranma veya rezilliklere fetva çıkarma anlamına gelmemeli!

İnsanın gerçek gücü, bu tezatlarla dolu hayatta sebatla ve cesaretle dayanıp sabretmektedir.

(7)

İmanımızın gücü arttıkça, “bu yolda” insanlardan yardım talep etmemizde, artık ayıp ve utanç denen kavramların tutucu sınırlarını aşmış oluruz.

Bizden daha zayıf ve kültürce az bir yapılanmaya sahip olanlardan destek almamız davamıza hizmet ediyorsa, bu değerimizden bir şey eksiltmez. Ama çoğu zaman yaptığımız, kendi kendimizle yetinmek, başkalarından maddi ve manevi destek istememektir. Adeta böyle davranmaktan da sıkılıyoruz!

Böyle olmasına rağmen, insanların zirveye tırmanışta bizimle beraber bir pay sahibi bulunduklarını hatırlamak bizi –anlamsız- sıkıntılar içine sokmakta. Sebebine gelince; şahsiyetimizin bir yerlerinde eksikliklerin olmasıdır. Gerçekten kendimize güvende güçlü olduğumuzda bunlardan hiçbirini hissetmeyeceğiz.

Başkalarının yardım ve desteğini şükranla karşılamamız dahi güçlü olmanın simgesidir. Bu sevinç, bizimle aynı inancı kabullenerek yaşayan insanların varlığından ileri gelir.

Karşılıklı olan bu sevinç duygusu, hür ve kutsal bir sevinçtir.

(8)

Eğer “düşünce ve inancımızı” sadece kendi tekelimizde görüp, onu başkalarının da üstlenmesine tahammül edemeyip, onlara karşı kendimizi kin ve buğz duvarları arasına hapseder ve özellikle de bunu sadece kendimize mal etmeye uğraşır, başkalarını da düşman ilan edersek, büyük bir “ihtikâr” hareketine girişmiş oluruz.

Bu inanç ve düşünce sistemine imanımız az olduğu zaman, bunların hepsini yapmak mümkündür. Tıpkı kendimizi inancımızdan daha çok sevdiğimizde yaptığımız gibi!?

Gerçek ve sağlam iman sevinci, başkalarına da inancımızın mal olduğu ve buna sahip çıktıklarını görebildiğimiz andaki sevinçtir. Velev ki, bu tasavvur ettiğimiz, bizden sonraki nesillere kadar kalsa bile. Çünkü onların ruhlarını besleyen gıda, bu olacaktır. Bu, kalbimizin bunlardan mutmain olması için yeterlidir.

Sadece tacirler pazarlarının ellerinden alınacağından korkarlar. Ama akıl sahibi düşünürlerin bütün saadetleri, başka insanların da onlarla aynı fikri paylaşmasındadır ve öyle bir an gelir ki, kendilerini bu fikirlerin sahibiymiş gibi görürler.

Herşeye rağmen, bu fikirlerin yayılmasında kendilerine düşen rolü üstlenirler, birer tercüman olurlar. İnançlarını süzerek aldıkları bu kaynağın kendi yapıları olmadığını çok iyi bilirler. Bütün mutlulukları bu “kaynak”tan beslenmelerinden gelmektedir.

(9)

Gerçekleri “anlamak” ile “idrak etmek” arasında epey ciddi bir mesafe vardır. Birincisi “ilim”, ikincisi “marifet”tir. Birincisinde mücerred sözler, manalar veya tecrübe ürünü basit sonuçlarla karşılaşabiliriz.

İkincisinde, ilişkilerimiz samimi ve hayatiyet ifadesi bulan şeylerin külli bilgisidir.

Birincisinde, bize bilgiler kişiliğimiz dışından gelir ve aklımızda farklı şekillerde mekân tutar. İkincisinde, gerçekler iç dünyamızdan dış dünyamıza yansır. Damarlarımızda dolaşan kan, bu gerçekleri beslemektedir. Aydınlığını da kişiliğimizin dinamizminden almaktadır.

Birinde bölünmeler, haneler vardır. Örneğin; ilim dairesi. Onun altında kendine ait şubeleri vardır. San’at dairesi ve kendine özgü metodu. Diğerinde, tek bir güç vardır. Kâinatın en büyük gücüyle yakın ilgisi olan bir enerji, varlığın asıl kaynağına ulaşan yollar.

(10)

“İnsani ilimlerin” bütün dallarında ihtisas sahibi, laboratuvar ve çalışma odalarını ibadethane haline getirecek insanlara şiddetle ihtiyacımız var. Bunların gayesi, sadece ihtisas konusuna bütün güçlerini sarfetmek değil; belki zevkle, bir ibadet aşkıyla çalışmalarını yapmak olmalıdır.

Buna rağmen insanlığa yol gösterecek, hayata belli bir çizgide olmayı sağlayacak kişiler bunlar değildir.

İmanlı kişiler, daima fevkalade coşkun bir ruh enerjisine sahip insanlardır. Onlar bütün bilgilerin bir arada alevlendiği birer meşaledirler. Bu meşalenin ışığında, yolumuzdaki işaretler ve alametler aydınlığa çıkar ve o ışık gayemize giden yolda bize rehber olur.

Ancak rehber, “imam” kişiler, basiretleriyle ilim, sanat, iman ve iş dünyasını bir birlik içinde tutan Vahdet’i sezebilirler. Onlar, bu mefhumların hiçbirisini diğerinden tecrîd edemezler.

Sadece cüceler bu alandaki bilgiler arasında zıtlık olduğunu sanırlar. Din adına ilimle, ilim adına da dinle savaşırlar. Çünkü onlar, bu alanları manevi güç kaynağından ayrı olarak görürler.

Rehber insanlar, hayatın tezahürleri arasındaki farklılıklarda daima bir vahdetin olduğunu bilenlerdir. Hepsi de bu kavrama gücünü, o asil kaynaktan almaktadırlar.

Bu insanlara, bu ruhu bahşeden Allah’tır(cc). Belki dünyada insanlar arasında azınlığı oluştururlar ama tarih boyunca yeterli olabilmişlerdir.

(11)

Harikulade ve gizli güçlere mutlak teslimiyet, insanı çoğu zaman hurafelere sürükler. Ancak insanın gaipteki güçleri, mutlak olarak inkârı da aynı derecede tehlikelidir. Çünkü gayb âlemini tamamen inkâr, o âleminva’dedilmiş olan nimetlerine açılan bütün kapıları yüzümüze teker teker kapar.

Bunun sebebi, dünya hayatında insanların, öteki âlemi idrak edememesidir. Böylece “inkârcı”, varlık âleminde daima küçük olarak kalır.

Bu yanılgıya teslim olan, öte âlemi bilenin sınırları içinde arar. Ama insan, şu koskoca kâinatın azameti karşısında hiçbir şey hükmündedir.

İnsan hayatı, kâinatın dinamizmi içinde gizli kuvveti anlamanın veya idrak etmenin zincirleme bir aczidir.

İnsan idrakinin üstünde olan kuvveti anlamakta geciktiğinin farkına varabilir. Bu da ona, kâinatta gizli bir gücün bulunduğunu anlatmaya kâfidir.

Beşer aklına olan saygımız, bilinmeyen için hesaplar yapmamızı gerekli kılar görüşündeyim.

* Burada kastedilen, gayr-ı İslami anlamdaki inanışlardır.

Ancak; bu hayatımızı tamamen akıl dışı şeylere bırakma anlamına gelmemelidir. Bunu, kâinatın azameti içerisinde yerimizin neresi olduğunu bilmemiz için yapmalıyız. Bu davranış bize, kâinatla iç içe olduğumuz “bilgi” ve “şuur”unu verir.

Şüphesiz ki, kâinatın sırrı bugüne kadar aklımızla elde ettiğimizden çok daha büyük olsa gerek. Her yeni buluş da, bunun öyle olduğunu doğrulamaktadır.

(12)

Çağımızda kimileri Allah’ın büyüklüğünü kabullenmeyi kendileri için bir “züll” saymaktadırlar. Sanki insanoğlu Allah’a karşı tanrılık iddiasındadır!

Allah’ın varlığının şuurunda olmak, bir bakıma yeryüzünde insanın değerini anlamanın tek ölçüsüdür. Çünkü biz, büyüklüğümüzü ancak o kaynaktan alabiliriz. Zira hepimiz, O Yüce Rabb’in sanatıyız. Müstekbirler, nefislerini yüceltmek isteyenlerdir ve kendilerini vehmin derinliklerine gömerler. Onlar ancak uzak olmayan ufuklara bakabilirler. Sanırlar ki, ilk insanlar aczinden ve korkularından dolayı bir “Rabb” arayışı içine girmişlerdi; bugün ise elindeki kuvvet ve kendine olan güveninden ötürü herhangi bir “ilah”a ihtiyaç yoktur iddiasına kapılırlar.

Onlara göre sanki zaaf ve yetersizlik insan basiretini, insanın cüz’î iradesi de bilginin ufuklarını karartıyor gibi anlaşılmaktadır. İnsan kâinatın var oluş sebebini idrak ettikçe, daha çok Allah’a inanır. Çünkü kâinatı anlama gücü artmıştır da ondan.

Allah’ın büyüklüğüne inananlar, hiçbir zaman kişiliklerinde zaaf ve aşağılık duygusunun varlığına yer vermezler. Aksine; izzet ve şerefle kâinatın Hâkim-i Mutlak olan Allah’a sonsuz bir güvenle bağlanıp O’na kulluk ederler.

Büyüklüklerinin maddi ve manevi bazı şartlarla sınırlandırılmış olduğunun farkındadırlar; mütevazıdirler.

Mü’minler, Allah’ın“Kahhar” sıfatı ve azametinin, insanın yeryüzündeki kuvvetiyle zıtlaşmadığını bilen ve iman eden insanlardır.

Fakat mütekebbir, gururlu olanlar, ancak nefislerini yüceltip gizli kirliliklerini örtmeye çalışırlar. Öyle ki; artık gözleri varlığın ufuklarını göremeyecek hale gelir.

(13)

Allah’a olan kulluğumuz, bütün bağımsızlık ve gelenekselliklerden arınarak ve gerçek bir özgürlük olarak tezahür eder. Diğer bir deyişle, insanlığın birçok lüzumsuz yükünü üzerimizden atmış, zillet ve beşeri baskılardan kurtulmuş oluruz.

Allah’a kullukta, gerçek özgürlük; nefse kullukta ise, aşağılık ve insani değerlerden uzaklaşma, etin ve kanın isteklerine kölelik vardır. Bu, sahte bir özgürlüktür. Bir başka ifadeyle; Allah’a kulluktan kaçmak, hayvani arzu ve isteklere boyun eğmenin kendisidir.

İnsanlık tarihi de, bu özgürlük mücadelesinin tarihidir dense yerindedir. İnan niçin varlığının sırrı ve temeli olan bir düşünceyi üstlenmekte utanç duyar anlayamıyorum desem, mübalağa sayılmaz!

Hâlbuki insanı insan yapan bu dinamiklerdedir varlığın sırrı.

(14)

KİŞİ VE DÜŞÜNCE

Ben şahsen kişilerin özelliklerinden arındırılmış olabilecek prensip ve düsturların var olacağına inananlardan değilim. Hiçbir düşüncenin sıcak ve coşkun bir inançtan yoksun bir biçimde var olması mümkün değildir. İnsanın kalbi düşünülmeden, hangi inançtan söz edilebilir ki?

Düşünce ve ideolojiler, haddi zatında atılımsız olduklarında, genelde içi boş kelimelerden öteye geçmezler ve çoğunlukla ölü mefhumlardır. Düşünce ve ideolojilere hayatiyet veren, insanın kalbinde ışıyan imandır. Donuk bir zihin ve aydınlıktan mahrum bir kalpten çıkan hiçbir düşünce, başkalarınca kabul görmeyecektir. Önce, sen kendi düşüncene hararetli bir biçimde iman et ki; sonra da diğer insanlardan sana inanıp, düşüncesini seninle paylaşmalarını bekle! Yoksa “düşünce” ve “inanç”, mücerred sözlerden ibaret kalacaktır.

İnsanın ruh zenginliklerini kuşanmayan hiçbir düşünce, yeryüzünde –gerçek anlamda- hayatiyet bulamayacaktır.

Hakeza, düşünce ve inanç sahasında kalplerini, kabullendikleri inancın harareti ve ihlâsı kuşatmadığı kişiler varlık lüğatında hiçbir anlam yüklenemezler.

“Düşünce” ile “kişi” arasına bir ayrım koymak, ruh ile beden arasını açmak gibidir. Veya “söz” ile “anlam”ı birbirinden ayırmak gibi, çoğu kez mümkün olmayan ve beraberinde “çözülme” ve “yok oluş”u getiren bir şey yapmak olur.

Hayat ve canlılık bulan her düşünce, insanın kalbine bir mesaj verebilmiş olan düşüncedir. İnsanın kalbine hitab edemeyen düşünceler, ona gıda olamayan inançlar, insanlığı bir karış dahi olsa ileri götüremez ve yüceltemezler!
(15)

GAYE VE VESİLE

Aziz olan bir davada(İslam), bayağı ve aşağılık; yani süfli olan vesilelerle maksada ulaşabileceğini kalbi ve aklı asla kabul edemez.

Aziz ve şerefli bir gaye, ancak temiz ve imanlı bir kalbe hayat verir ve orada yeşerir. Salim bir kalbin, hasis olan vesilelere başvurması düşünülemez.

Çamur deryasından geçen insanın, elbette üstü başı çamur içerisinde kalacaktır. Bu çamur parçaları nasıl ayaklarımızda ve yürüdüğümüz yollarda iz bırakırsa, hasis olan vesile veya vasıtalar da, inanç dünyamızda öyle lekeler bırakacaktır. Bu kirler ve pislikler, insanların kalplerine nüfus ettiği gibi, ulaşmak istediğimiz birçok gayeyi de kirletecektir.

Kalp namına bir sorgulama yaptığımızda, “vesile” gayenin sadece bir cüzü olarak tezahür eder. Ancak, ruh âleminde bu ayırım ve taksimin kendisi yoktur.

Fıtrat üzere olan bir kişilik, asla yanlış bir vesileye tevessül etmeyecektir. Ve de Batı’nın belirgin bir karakteri haline gelen, “gaye vesileyi mübah kılar” ölçüsüne asla yaklaşmayacaktır. Çünkü Batı, ancak kendi zihninde yaşar ve Batı’nın zihin yapısında gaye ile vesile arasında çeşitli farklılıklar ve taksimatlar yapma imkânı vardır.

(16)

İNANANLARIN MUTLULUĞU VE BİZ

Şu birkaç günlük hayatımda anladım ki, başkalarının gönüllerini sevinç ve barış duyguları ile imar etmeye denk başka duygu yoktur. O halet-i ruhiye, tarif edilmez bir Rabbanî hadisedir ve bizim Rabbimize bakan taraflarımızla sıkı bir ilgi dâhilindedir. Bu özelliğiyle insan, dünyadan bir karşılık beklemez. Zira karşılığı kendi zatında saklıdır.

Başkalarından gördüğümüz iyilikleri kabullenmekteki sevinç ve onlara aynısıyla mukabele ettiğimizde duyduğumuz saadetin tanımını yapmak imkânsızdır.

Hayırlı amellerin, diğerlerinin gönüllerinde sadâ bulması apayrı bir olaydır. İyiliğe karşılık vermekle, iyilik yapmanın kendine göre kıymetleri vardır. “Hayır” niyetiyle hissettiğimiz sevinç, başkalarının da onu yaşamasına vesile olup duyduklarından ayrıdır. Gerçek sevgi, söz konusu ettiğimiz ve dışarıdan herhangi değer katıcı bir unsura muhtaç olmayan, kalplerimizin samimi bir amelidir.

(17)

KORKU VE ÖLÜM

“Artık ölümden korkmuyorum; şu anda gelse bile!” Çünkü dünya hayatından alacağımı aldım; vereceğimi de -İnşaallah- verdim sayılırım. Bazen hayattan almak ve vermek işlemi arasındaki farkı zor görürüz. Çünkü ruh âleminde ikisinin de delalet ettiği şey birdir.

Bununla başkalarının bana dünya adına bir şeyler verdiklerini vurgulamak istemiyorum. Çünkü başkalarının bana verdiklerinde duyduğum sevinç, benim onlara verdiğimden az değildir!

Artık ölümden korkmuyorum; şu anda gelse bile! Gücümün yetebileceği kadarıyla, ne yapmam gerektiğini bilerek yaptım. Belki daha çok yapmak istediğim şeyler var. Umarım Allah ömrümü bereketlendirir.

Ama bunları yazamazsam dahi, gönlümü hasret kuruntuları kemirip bitirmeyecek. Ben öldükten sonra da, başkaları inandığım davayı yeryüzünde devam ettirmeye çalışacaklardır.

Allah bu davayı ölüme terk etmeyecektir.

Artık ölümden korkmuyorum; şu anda gelse bile!

Hayırlı bir insan olmaya, gücümün yettiğince çabaladım. Sonucu Allah’a bırakıyor, O’nun affına ve rahmetine sığınıyorum.

O’nun vereceği cezaya da razıyım. Çünkü O’nun vereceği her ceza, adaletin bizzat kendisidir. Bundan dolayı içimde herhangi bir huzursuzluk duymuyorum.

Zaten amellerimin sonuçlarına katlanmaya iman etmişim!

Hatalarımın kıyamet günü hesabını vermek, beni asla su-i zanna sevketmiyor. Seni Allah’a emanet ederim.

Kardeşin Seyyid KUTUB