Rabbanî İmam-Acurrî ve Sünnet İnkar Edenler Hakkındaki Sözleri

Rabbanî İmam-Acurrî ve Sünnet İnkar Edenler Hakkındaki Sözleri

” Rasullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) ve Onun ashabının Sunenini inkar edip geri çeviren herkes,- Nisa suresi 115. ayette anlatıldığı gibi- Sünnetleri kabul etmeyip terkederek, Allah’ın Rasulünden yolunu ayırmış ve Allah’ Azze ve Celle’ye de isyan etmiştir.
Bu mülhid[ler], eğer akletseleridi; ve neislerine  insaf etseydi,  Allah Azze ve Celle’nin hükümlerinin hepsnin ancak Kitap ve Sünnet’ten alındığını bilirleri.
Allah Azze ve Celle Nebisine, kullarına indirdiğini çokça açıklaması “TEBYİN” etmesini emretti
[Sana ez-Zikr’i insanlara indirileni tebyin edesin diye indirdik, umulur ki düşünürler.
Nebi, ümmetine  farz kılınmış olan hükümlerin tamamını beyan etti. Onlara dünya ve ahiretin emrini ve İMAN ETMELERİ GEREKEN HER ŞEYİ açıkladı.Onları ne yapacaklarını bilemeyen cahiller olarak ortada bırakmadı. Öyleki onları ölüm ve kabir halleriyle ilgili hususlarda bilgilendirdi. Müminlere ölüm halinde ve kabre girdikten sonraki hayatı hakkında nelerle karşılaşacağını öğretti.Orada kafirin haşr ve mevkıfde nelerle karşılaşacağını, cennet ve cehennem hakkında bize ilim öğretti.”
el-Acurrî, eş-Şeria:s.335 (Daru’l-Kutun el-İlmiyye 1982).