Mazlumlar İçin Dua

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Ey er-Rahman ey er-Rahim, Ey İman edenlerin Rabbi!

Ey kâinatın Maliki, ey Din Gününün sahibi, zalimler, yeryüzünde bütün ahlak kaidelerini ve bütün vicdanların reddettiği ve nefretle kınadığı, bir zulmü işliyorlar.

Rabbim! Sen kullarına merhametle baktın ve onların merhametinle istedikleri din ve hayat tarzı üzerine kalmalarına izin verdin. İman’dan razı oldun ve küfrden razı olmadın.

Rabbim! Sen zulmü kullarının hepsine haram kıldın. Sana İman etseler de etmeseler de, Sen zalimleri sevmeyen ve onların zulmü karşısında mazlum kullarına kendilerini savunma hakkı verdin!

Rabbim! Bugün, Müslüman olan kullarına ve Müslüman olmayan kullarına da insanlığın yüz karası Tağutlar ve zalimler zulmediyor. Rabbim! Sen, zayıfların Rabbisin. Sen yoksulların ve çareleri ellerinden alınmış olan bütün kullarının rabbisin!

Bugün kulların, İsrailin ve zalim Amerika’nın alçak ve iğrenç oyunları sebebiyle çağın Neronu ve onun rejiminin hain ve aşağılılık sefihleri tarafından tam bir katliama uğruyorlar.

Rabbim! Ey yedi göklerin ve yedi yerlerin rabbi, Ey Âd’ın, Semûd’un ve Lût’un (aleyhimusselam) kavimlerini helak eden Allah’ım!

Ey Ateşlerde yakılıp yok edilenlerin rabbi, Ey mucizeleriyle Firavun’un tahtını ve ülkesini yerle bir eden Musa kelîm’în Rabbi, Allah’ım!

Ey sana ellerini açan mazlumların, çocukların ve zalimlerin zulmü altında inleyen ve onların zindanlarında; ‘insanlık öldü mü, ne olursunuz bizi kurtarın!’ diyen ve yıllarca yer altlarında güneş görmeden böceklere bile layık görülmeyen bir hayata mahkûm edilmiş, namuslarına vahşi yırtıcı hayvanların bile düşmediği bir derekeye düşerek kirli ve şeytanî ellerini uzatan zalimlerin ellerini kır, silahlarıyla kendilerini yok eyle!

Ey babalarını görmeden yaşlanan yavruların Rabbi, ey işkencelerde; ‘namusumuzu kurtaracak bir Allah kulu yok mu?’ diye inleyen mazlum kadınların rabbi!

Ey zalimlere mühlet veren ve zalimleri unutmayan ve onları yakaladığında da elim azabıyla yakalayan Rabbu’s-semavati ve’l-ard!

IRHAMNÂ! bize merhamet et! Şu anda Mısır’daki kardeşlerimiz için Senin yardımından ve Senin rahmetinden ve nusretinden başka iltica edeceğimiz bir kapımız yok.

Rabbim! Sen’in düşmanın olan bu zalimlerin elinden kurtulmaları için kardeşlerimize  yardımını gönder!

Rabbim! Kardeşlerimiz şu anda Yahudinin öldürücü gazlarıyla yok edilip imha edilmek isteniyorlar.

Rabbim!, hiçbir dinin ve hiçbir şeriatın ve kulunun vicdanının ve yüreğinin kabul edip dayanamayacağı zulmü işleyen bu zalim tağutun perçeminden tut ve onu helak eyle!

Rabbim! Ona yardım edenleri ve Müslümanların mekânını ona ve şeytanlarına gösterenlerin gözlerini kör eyle. Dünyayı onlara zindan, kabirlerini cehennem çukurlarından bir çukur eyle!

Rabbim! Bu keramet ve izzet savaşında hayatlarını kaybeden “Kardeşlerimiz”e cennetinin kapılarını aç, onların günahlarını bağışla ve bizi de onların ecrinden mahrum etme.

Ey, Va…. Mu’tasmah! [Neredesin EY MU’TASIM!…] diye bağıran ve Sen’in mümin kullarının yardımını isteyen mazlum Müslüman kadının rabbi! Zalimlerin zulmü, gecelerin karanlığını bastırdı. Allah’ım onların zulmü göklere yükseldi. Bu zalimlerin zulmünün korkusundan  yeni doğan çocukların dilleri tutuldu.

Rabbim! Annelerin yürekleri yanıyor, Rabbim sen onların yüreklerine serinlik ver!

Ey Allah’ım, onların yaralılarının yaralarını sar, hastalarına şifa ver. Düşmanlarını nerede olurlarsa olsunlar helak eyle!

Rabbim! Onların birliğini parçala!

Rabbim! Onların hilelerini ve tuzaklarını, onların başına azabın ve gazabın olarak indir.

Rabbim! Onları paramparça eyle, onlardan bir tanesini bile yeryüzünde bırakma!

Rabbim! Senin şu anda savaşan kullarının, Sen’den başka bir yardımcıları yok. Rabbim! Senin silahın bütün kâfirlerin silahından daha güçlüdür. Senin mekrin bütün zalimlerin mekrinden daha hiddetlidir.

Rabbim! Kullarına şefkatinle, düşmanlarına şiddetinle tecelli edensin.

Allah’ım! Dinini aziz kılanları üstün kıl! Onları zelil kılmaya kalkışanları da zelil eyle.

Allah’ım! Onların kâfir soyunu ve izlerini sürdüren kâfirlerin de kökünü kurut ve yeryüzünü onlardan arındır.

Rabbimiz! Zulmün gecesi çok uzadı. Senin rahmetinin şafağına, nusretinin aciline, lütfunun genişliğine, izzetinin gölgesine, muhtacız. Bize ve kardeşlerimize merhamet et! Onların düşmanlarını el-Muktedir ve el-Aziz isminle tut. El-Muntakim isminle tecelli et.

Rabbimiz! Kalbimiz bu zulümlere dayanamıyor, kalplerimize güç ver, yakinimizi artır, günahlarımızı affet!

Zalimlerin bu karanlık gecesi, onların son gecesi olsun!

Ey Âlemlerin Rabbi! Ümmet-i Muhammed’in (aleyhisselam) kül serpilmiş ve görmeyen gözlerine aydınlık, ölmüş kalplerine hidayet ver. Onları rahmetinle hidayete erdir ve Rasulü’nün (aleyhisselam) Sünnetine ittiba edenlerden ve O’nun (aleyhisselam) davetine davet edenlerden ve Senin düşmanlarından beri olanlardan kıl!

Yakinleri zayıflamış olan kullarının kalplerine imanın nuruyla sekîne ver. Rasulllerini ve onlara iman edenleri üstün kıldığın gibi, onların da kalplerine cesaret koy düşmanlarının gözlerinde heybetlerini artır, düşmanlarının ise kalplerine korku sal, ayaklarının altındaki yerleri sars ve onları zulümlerinin karanlığında Firavunu ve kavmini boğup helak ettiğin gibi helak edip boğ!

Rabbim! Sen kullarının başına gelenleri şu anda görüyor ve nasıl bir imha savaşıyla karşı karşıya olduklarını en iyi bilensin!

Allah’ım! Yusuf’un rabbi olan er-Rrahman er-Rahîm Allah!

Onu kuyudan çıkarıp âlemlere sultan kılan Allah’ım!

Ey İbrahim’in ve ey İshak’ın ve Ey Yakub’un rabbi! Kullarını zalim Firavunun zindanlarından kurtar. Çünkü Sen’sin mümin kullarını zalimlerin zulümlerinden kurtaran.

Ey Rabbimiz! Sen’in için şu anda Yahudilerin ve Amerika’nın gazlarıyla cayır cayır bedenleri tutuşturulan ve yakılan kardeşlerimizin intikamını almanı istiyoruz.

Günahkârız! Nefsimize zulmettik, ahır hayvanları gibi evlerimizde hapsolup kaldık, mazlum kullarına ulaşamıyoruz.

Rabbim! Duamız, iman ediyoruz ki hiç bir engelle karşılaşmadan sana ulaşır, dilersen kabul edersin, dilemezsen kabul etmezsin!

Sen’den umudumuzu kesemeyiz! Sen, kulun ve Rasul’ün Muhammed’i (aleyhisselam) ve O’na iman eden mazlumları nasıl üstün kılıp düşmanlarını zillete mahkûm ettiysen Mısır’daki ve yeryüzünün neresinde olursa olsun, kardeşlerimizi üstün kıl.

Ey “istiğase”de bulunan kulların Rabbi! Senin güzel isimlerine ve yüce sıfatlarınla sana tevessülde bulunuyoruz, kardeşlerimize sebat ver. Zulmün gecesi bitsin!

Ey merhametlilerin en merhametlisi!.. Kinane diyarını zalimlerin ve kâfirlerin şerrinden arındır. Bu izzetli direnişte şehadet şerbetini içen kardeşlerimizin şehadetlerini kabul buyur ve onların içinde sana asi olan kulların varsa, onlara da hidayetini nasip eyle ve derecelerini yükselt.

Ey erhamerrahhimîn! Rahmetini gönder, gecelerimizi imanla ve secdeyle temizle, kalplerimizden şeytanın vesveselerini temizle, bizleri senin yolunda cihad eden kullarından kıl.

Allah’ım! Bu fakirin ve bu fakir kulun gibi ve daha güzel dualarla sana dua eden kullarının duasıyla birlikte kabul eyle!

Allah’ım! Bizi rahmetinden mahrum eyleme!

Rabbim zalimleri helak eyle!

Allah’ım! Zulmün gecesi çok uzadı! Sen bütün gecelerin ve gündüzlerin, er-Rahman olan Rabbisin, sabahımızı aydınlık eyle. Gözlerimize zalimlerin helak olacağı sabahı göster.

Rabbim! Bizlerin duasını, salih kullarının duasıyla birlikte kabul buyur.

Rabbim! Salat ve selam, Rasulü’ne (aleyhisselam) ve O’nun mübarek ashabının ve bütün rasullerinin ve nebilerinin üzerine olsun!

Amîn!…

Mehmet Emin Akın – 02.02.2011 00:18