KİTAPLAR

bir-tarikatseyhinemektup

Tasavvufi Bazı Mes’eleler ve Hatme Hakkında Bir Tarikat Şeyhine Mektup

Medarik Yayınları – Mehmet Emin Akın

Bir Hatme’ye 133 kez Kur’an tilavetine muadil diyen, Allah’ın Rasulü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem), Kur’an’ın tilaveti ve bunun hayrı ile ilgili tüm sözlerini yalanlamıştır. Bu sözün Allah’ın vahyine uygun olması asla düşünülemeyeceğine göre, bu söz de olsa olsa şeytanın “hatme”nin “Kur’an’dan daha üstün olduğu” zanneden zavallı bir cahile vahyetmesidir. Bu sözü söylemek; Kur’an’ın Allah’ın vahyi ve kelamı olduğunu iptal etmeye denktir. Zira ancak Allah’ın kitabı ve Rasulü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) sözleri beşerin yazdığı ve telif ettiği bütün kitaplardan daha üstündür.


konusmalarim

Konuşmalarım

Medarik Yayınları – Mehmet Emin Akın

Rasul (sallallahu aleyhi ve sellem) bir hidayet nebisi olarak, asla batıl olan bir davranışta bulunmamış ve insanları Allah’ın gönderdiği hidayete aykırı bir irşadla yönlendirmemiştir. O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) hayatı ” Kur’an’ın tefsiri ve tebyini”dir. Rasullallahın (sallallahu aleyhi ve sellem) zamanında sahabeye şeriat olduğunu söyleyenler, Kur’ani bir gerçeği inkar ediyorlar veya kör olup Kur’an’ın beyan ve ahkamını görmezden geliyorlar. Aklın ve fıtratın asla inkar edemeyeceği hakikat şudur: Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) hayatta iken, sözlerinde ve fiillerinde; din, ahlak ve hüküm olacak olan beyanının, o gün ancak sahabeye; din, şeriat, yöntem ve ilim olup kendisinden sonra ise olmayacağını ve bunun neshedilip ilğa edileceğine dair hiçbir açıklamada bulunmadı.


kandilgecelerivebinyillikyanilgi

Kandil Geceleri ve Bin Yıllık Yanılgı

Medarik Yayınları – Mehmet Emin Akın

Kandil Geceleri” yüzyıllardır Müslümanlarca kutlanmaktadır. Bu geceler ve günlerle ilgili rivayet edilen uydurma hadisler, kimi Müslümanlarca sahih zannedilmesi, birçok asılsız ibadetin ihdas edilmesine sebep olmuştur.
Bu kitap; “üç aylar” diye bilinen söylemi de gündeme getirip bu hususta rivayet edilen hadislerin sihhatini İslam Âlimlerinin söylediklerine dayanarak araştırmakta ve uydurulmuş birçok “asılsız ibadeti” incelemektedir.
Bu kitap; yüzyıllardır bilmediğimiz birçok gerçeği gün yüzüne çıkarıp Rasulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) Sünneti’ne ve O’nun mübarek ashabının (radıyallahu anhum) ilmine sarılmayı ve bida’tlerden sakınmayı dile getirirken, “bin yıl”ı aşkındır yaşanan yanılgıyı gün yüzüne çıkarmak isteyen bir nasihatin sesi olmayı amaçlamaktadır.


diniyenidenikameekarsi

Dini Yeniden İkameye Çağrı

Medarik Yayınları – Mehmet Emin Akın

Müslümanların; batı hayranlığı ve ezilmişlik psikolojisi altında, kimliklerini yitirmeye başladıkları ve benliklerinin derinliklerinde hevaya yenilip “halis Din”den uzaklaştıkları inkâr edilemez acı bir gerçek olarak yürekleri burkmaktadır. İslam sekülerleştirilmekte ve Müslümanlar, batılı laik sistemlerin yönlendirmesiyle; Kur’an’ın ve Sünnet’in getirdiği akideden ve izzetten uzaklaşmaktalar. Modernizm’in ve liberalizm’in hiçleştirme projelerinde figüran konumuna düşürülen Müslümanlar, bilerek veya bilmeyerek “Yeniden Tanzimat” ruhunu canlandırmada tehlikeli bir rol üstelenmeye ikna edilmekteler. Müslümanların, Kur’an’ın ahlakından uzaklaşıp İslam’ı “kültürel bir gösterişçilik” ve “Millî bir din” haline getirişlerini ve İslamî değerleri saptırmalarını tartışan bu kitap, geleceğin umut kırıcı karanlığına karşı; bir “iman muhalefeti”nin yeniden “ikame” çığlığı olma niteliğini taşıyor ve Batılı değer ve yasaların İslam’ı yıkıcı kuşatmasına dikkat çekiyor.


kelimeitevhiduzerinedusunme

Kelime-i Tevhid Üzerine Düşünme

Medarik Yayınları – Mehmet Emin Akın

Bu kitap, “kelime-i tevhid”in anlamı ve gayesi üzerine, her insanın anlayabileceği bir sadelikle kaleme alınmış ve İslam’ın; nasıl sahih bir niyet ve akide ile söylenen bir sadık kelime üzere inşa edildiğini anlatmak istemektedir.
Ayrıca günümüzün yozlaşan düşünme tarzlarıyla “kelime-i tevhidin nasıl çeliştiğini de dile getiren bu kitap; İslam, demokrasi ve laiklik uyumundan söz eden diyalektiği de sorgulamaktadır.


tevhideilkadim

Tevhide İlk Adım

Medarik Yayınları – Mehmet Emin Akın

Allahu Teâlâ, Tevhid’i öğretmek ve yeryüzünde bozgunculuğa ve kötülüklere engel olup güzel ve hayırlı bir hayat kurmaları için insanlara Rasullerini gönderdi.
Onları; ilimde, ahlâkta ve halis ibadette insanlara imam kıldı.
Bunun içindir ki, Rasulleri ve onların İman ve Tevhid üzere yaşadıkları hayatı tanımadan, Allah’a nasıl iman edeceğimizi bilemeyiz.
Binlerce yılın cahiliyyesinin ve şirkinin, modernizm ve çağdaşlık adı altında, yeniden Allah’ın dinine karşı bir din haline getirilmeye çallışıldığı günümüzde, Tevhid’i tanımak ve onu hayatımıza uygulamak Müslüman olarak en önemli görevimizdir. Bu kitap Tevhid akidesini basit ve sade bir üslupla okuyucuya sunuyor.


tevilintahrifedonusmesi

Te’vil’in Tahrife Dönüşmesi Muhammed Esed ve Mustafa İslamoğlu Örneği

Medarik Yayınları – Mehmet Emin Akın

Tefsir dindeki en şerefli ilimlerdendir. Tefsirle iştigal etmek Allah’ı zikir ve Allah’ın kelamının ilmini ve hikmetini tebliğ olduğu gibi, aynı zamanda Allah’ın kitabının “hakk” olduğuna bir “şehadet” ve O’nun kelamını yüceltmedir. Kur’an’ı tefsir etmek; Allah’ın hududunu tanımak, Allah’ın esma ve sıfatlarını bilmek, buna iman etmek ve Allah’ı tevhid edip Rasulü’nü (sav) haber verdiklerinde tasdik etmek ve O’nun (sav) ashabını halis bir din ve ihsan üzere görmektir. Kim ki, Rasulullah’ın (sav) sünnetini ilim ve amel olarak muhafaza eder, sahabeye ve onlara ihsanla uyanlara uyar ve onların temiz yolunu tekellüfsüz, batıl te’villlerden ve tahriflerden uzak olan bir anlayışla izlerse, o kise Salih olan bir yoldadır. Tefsirinde ve te’vilinde; ümmetin Kur’an’ı ve Sünneti tahrif etmeden ve Rasulullah’ın (sav) sahih, hasen veya ititfakla amel edilen sünnetini inkar etmeden, Kur’an’ı anlamaya çalışırsa, o sahih bir usul üzeredir.


kuranikerimnicinogren

Kur’an-ı Kerimi Niçin Öğreniyoruz?

Medarik Yayınları – Mehmet Emin Akın

Kur’an’i öğrenmek, sadece onun harflerini okumak ve ne anlama geldiğini, belki de manalarını bilmediğimiz kelimelerini tekrarlamaktan ibaret degildir.
Kur’an’ı öğrenmek ve okumak demek;, onun kimin sözü olduğunu, ve onun insanları neye davet ettiğini, bizden neleri isteyip bizleri nelerden alıkoyduğunu ve yeryüzünde niçin var oldugumuzu, daha doğrusu Allah’a iman etmemizin ne demek olduğunu da bilmek için küçüklere bir mektup şeklinde yazılan bu kitap, aslında büyüklerin de kendisinden müstağni kalamayacakları bir eser.. Kur’an üzerinde, iman penceresinden bakmayı öneren ve çocuklarımıza Kur’an’ı sevdirmeyi amaçlayan bu kitabı zevkle okuyacaksınız.


sozunhaysiyeti

Sözün Haysiyeti

Medarik Yayınları – Mehmet Emin Akın

Doğru sözün aslı, Allah’ın kitabı ve Rasulü’nün Sünnetine tabi olmak ve hayatımızı bu istikamet üzere inşa etmektir. Sözün en güzeline uymak, Kur’an’ın risaletine tabi olmak ve O’nu tüm olumsuzluklara ve düşmanlıklara karşı ilimle hikmetle ve kuvvetle korumaktır. Allahu Tealayı sevmenin Kur’an’daki en önemli belgesi, O’nun Rasulü’ne ittiba etmektir. Peygamberlerin hepsi, insanlığın en yüce, en temiz yürekli, temiz dili ve güzel ahlakı söz üstadlarıdır. Sahabe ve alimlerin sözleri de gezegenler ve yıldızlar gibidir. Müslümanlar sözlerini Kur’an ve Hadis’in edebine ne kadar yakın söylerse o kadar ilme, hikmete ve hakikate yakın söz söylemiş olurlar.