İmam el-Muzenî ve İlme Verdiği Değer

İmam el-Muzenî (rh.a)” [*] derdi ki:

“İmam eş-Şafiî’nin er-Risale adlı eserini beş yüz kez okudum.

Her okumamda ondan yeni şeyler istifade ettim. Elli yıldır er-Risale’ye zaman zaman bu okumalarım her birinde diğerinde göremediğim şeyleri gördüm.”

İmam en-Nevevî,Tehzîb el-Esma ve’l-Lüğât:c.1,s.59

[*] Ebu İbrahim İsmail İbn Yahya İsmail İbn Amr İbn İshak İbn Muslim İbn Nehdele İbn Abidllah el-Muzenî (h.175-h.264)

Ebu Bekr İbn Huzeyme ve Ebu Ca’fer et-Tahavî, Ebu Nuaym İbn İbn Adiyy, Abdurrahman İbn Ebî Hatim gibi meşhur ilim adamları ondan ders almışlardır.

Denilir ki; Bir genç kız evlendirileceği zaman, mutlak onun “çeyizi” arasında el-Muzenî’nin “el-Muhtasar” adlı eserinden bir nüshanın olmasını şart koşarlardı.