Din’de Yol Tutma Hususu

Abdullah İbn Mes’ud (radiyallahu anhu) Din’de Yol Tutma Hususunda Şöyle Derdi:

Sizden kim kendisine usve-i hasene arıyorsa, Allah’ın Rasulü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) ashabına baksın! Zira onlar bu ümmetin; kalpleri en temiz -ve- imanla dolu olanları, ilimde en derin olanları, yapmacık davranışları (tekellüfleri) en az olanları, hidayet üzere olmada en güçlüleri, davranış olarak en güzel olanlarıdır.

Onlar öyle bir kavim idi ki, Allah onları Rasulü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem)  sohbeti (dostluğu) ve dinini ikamesi için seçti. Öyleyse onların hakkı olan fazilete saygı duyun, onların izine uyun çünkü onlar gerçekten dosdoğru bir hüda üzere idiler.

İbn Adbilber, Camiu Beyâni’l-İlmi Fadlihi: c.2, s.97, Muvaffakuddin İbn Kudame el-Makdisi, Zemmu’t-Te’vil: s.30 (62),Thk. Bedr İbn Abdillah el-Bedr, Daru’l-Feth 1.bsk. 1414/1994 eş-Şarika