Cundub İbn Abdillah el-Becelî’nin Vasiyyeti

Cundub İbn Abdillah el-Becelî’nin ( radiyallahu anhu) Vasiyyeti

Katade, Yunus  İbn Cubeyr’den naklediyor:

Dedi ki: Biz Cundub’u  Basra’ya geldiğinde ziyaret ettik, oradan gideceği zaman da ona dedik ki bize vasiyette bulun!

Dedi ki: Size Kur’an’ı tavsiye ederim. Zira o, kapkaranlık gecede bir nur gibidir. Gündüzün de size yol gösteren bir hidayettir.

Ne kadar zorluklar ve yoksulluklar içinde olursan ol, Kur’an’la amel et.

Eğer senin başına bir bela gelirse, malından olmayı dininden olmaya  tercih et.

Eğer bela, bu sınırı da aşarsa; önce malını, sonra da canını vermeyi dinine tercih et.

Bil ki; Gerçekte haraba uğrayan kimse, dini haraba uğramış olan kimsedir.

Gerçekte soyguna uğramış olan kimse, dini elinden gitmiş olan kimsedir.

Bil ki cennetten sonra fakirlik olmayacak, cehennemden sonra da zenginlik olmayacaktır.

Cehennemin esiri asla serbest bırakılmayacaktır, cehennemin fakiri de asla zengin olamayacaktır.

Sizden kim güç yetirebilirse, karnına temiz olandan başkasını koymasın. Zira insanın ilk kokacak olan azası karnıdır.

Sizden kim cennetle kendisinin arasına bir kadar da olsa bir tavuk keser gibi tavuk kesercesine Müslüman’ın kanının girmesini istemiyorsa bunun için elinden geleni yapsın, zira yarın cennetin hangi kapısına girerse o kapıdan girmesine engel olacaktır.

* Kufe ve Basra’da yaşadı, hadis rivayet etmiştir. Kendisinden el-Hasen el-Basrî , Muhammed İbn Sirin, Ebu İmran el-Cunî , Enes İbn Sirin, Abdulmelik İbn Umeyr, el-Esved İbn Kays,Seleme İbn Kehiyl ve Ebu’s-Sivar el-Adevî, hadis rivayet etmiştir. (Siyeru A’lami’n-Nubela:c3,s.174)

Nuaym İbn Hammad el-Fiten: s.377, el-KÂsım İbn Sellam:Fedailu’l-Kur’an:s.40)  [Ebu Ğallab Yunus İbn Cubeyr, Hittan İbn Abdillah es-Sedusî rivayeti ]