Cezayir Cemiyyetu’l-Ulema Reisi Abdulhamid İbn Badis’in Bir Vasiyyeti

Cezayir Cemiyyetu’l-Ulema Reisi Abdulhamid İbn Badis’in [*] Bir Vasiyyeti

“Bilin ki; Allah sizi ilmin hazinesi kılsın ve sizi idrak ve anlayışın tadını almakla rızıklandırsın ve siz ittiba’ izzetiyle güzelleştirsin ve sizi bid’at ihdas etmekten uzak kılsın!

Müslümana; her yerde ve her zaman vacib olan; bütün bedeninin özümsediği, kalbinin süzerek kabul ettiği, gönlünün ve nefsinin huzur bulacağı ve dilinin telaffuz edeceği ve amellerinin üzerine bina edileceği ve Allah’ın dininin akidesinin ve İslam’ın kaidelerinin ve ihsan yollarının hepsinin üzerine bina edileceği akidenin; ancak Kur’an’da ve sahih olan Sünnet’te ve sonra da, selef-i salihden olan sahabe, tabiun ve onlara tabi olanlarınamelinde olduğunu bilmesidir.”

(Bütün Eserleri: thk. Muhammmed Ali Ferkus, c.3,s.222)


[*]   Adı Abdulhamid İbnu’l-Mustafa İbn Mekki İbn Badîs’tir. (d. 12.04.1889- ö.16.04.1940) 1931 yılında “Cemiyyeti’l-Ulema el-Muslimin el-Cezairiyyin”i kurdu. eş-Şihâb, el-Muntekid, es-Sunne, eş-Şeria, el-Besair adlı gazeteleri kurdu.

Eserleri:

1.Mecalisu’t-Tezkîr Min Kelami’l el-Hakîm Habîr

  1. Mecalisi’t-Tezkîr
  2. Mebadiu’l-Usûl
  3. el-Akaidu’l-İslamiyye